Global coverage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim.

Free coffee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim.

Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ipsum enim.

Consulting

ให้บริการรับคำปรึกษาในการเลือกซื้อ Software ให้ตรงกับลักษณะงานขององค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน และ ดำเนินการแนะนำให้คำปรึกษาในการวางระบบงานองค์ในการใช้ Software โดยทีมงานที่ชำนาญงานมากกว่า 15 ปี

Software

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูประบบ ERP , MRP , CRM
ส่วนงาน Trading และการผลิต , ระบบบัญชี , ระบบขายวิเคราะห์การขาย , ระบบบริหารจุดขาย (POS) ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ ,ระบบลูกหนี้ , ระบบซื้อวิเคราะห์การซื้อ , ระบบเจ้าหนี้ , ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร , ระบบสินทรัพย์ถาวร

Hardware

จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ POS และให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด